Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про інспекцію праці Коростишівської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Інспекція праці Коростишівської міської ради є структурним підрозділом Коростишівської міської ради (далі – Інспекція) та реалізує делеговані повноваження місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю (далі — об’єкт відвідування).

1.2. Інспекція у своїй діяльності підзвітна та підконтрольна Коростишівській міській раді та підпорядкована міському голові та профільному заступнику та є підконтрольним Державній службі України з питань праці з питань здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення та накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, у порядку, встановленому законодавством.

1.3. У своїй діяльності посадові особи Інспекції керуються Конституцією України, Кодексом законів про працю України і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України з питань додержанням законодавства про працю, наказами Міністерства юстиції України, рішеннями Коростишівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Інспекція не є юридичною особою. Фінансування діяльності Інспекції здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Інспекція володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України. Інспекція може мати та використовує в роботі бланки, штампи та печатки визначені та затверджені відповідно до чинного законодавства.

1.5. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Інспекції, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.  

1.6. Забороняється покладання на Інспекцію завдань і функцій, не передбачених даним Положенням.

2. Завдання, функції та повноваження Інспекції

2.1. Основним завданням Інспекції є:

- здійснення на території Коростишівської міської ради контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;

- накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

2.2. У межах своєї компетенції Інспекція здійснює повноваження державного контролю в сфері дотримання законодавства про працю передбачені чинним законодавством, а саме:

- здійснює інспекційні відвідування за зверненням фізичних осіб щодо порушення стосовно них законодавства про працю, порушення правила оформлення трудових відносин тощо;

- здійснює інспекційні відвідування за повідомленням юридичних осіб, уповноважених контролювати діяльність суб’єктів господарювання (Коростишівське відділення Житомирської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, відділ статистики у Коростишівському районі тощо) щодо дотримання законодавства з праці;

- з метою запобігання порушенням законодавства про працю проводити інформування працедавців та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин;

2.3. Одержує в установленому порядку від органів влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених завдань згідно з чинним законодавством.

2.4. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3. Права Інспекції

 

Інспекція, з метою виконання покладених на нього завдань , має право:

3.1. Залучати у встановленому порядку фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції Інспекцію;

3.2. Отримувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, необхідні для виконання покладених на Інспекцію завдань;

3.3. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на Інспекцію завдань;

3.4. У межах своєї компетенції брати участь у підготовці проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та ради.

3.5. Приймати участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги тощо), організованих органами державної влади, місцевого самоврядування, асоціаціями тощо.

3.6. Здійснювати інші заходи, пов’язані з виконанням покладених на Інспекцію обов’язків.

4. Організація роботи Інспекції

4.1. Керівництво роботою Інспекції здійснює начальник Інспекції, який призначається на посаду та звільняється з неї міським головою за погодженням з профільним заступником міського голови у порядку, встановленому законодавством України.

4.2. Структура та штатна чисельність Інспекції визначаються міським головою з урахуванням пропозицій профільного заступника міського голови, відповідно до обсягів, характеру та складності завдань і функцій, покладених на Інспекцію, в межах затвердженої граничної чисельності й фонду оплати праці Ради, та затверджується Радою.

4.3. Начальник Інспекції діє на підставі Положення про Інспекцію, затвердженого рішенням Ради.

4.4. Начальник Інспекції, після призначення на посаду, ознайомлюється з чинним Положенням про Інспекцію під підпис.

4.5. Посадові особи Інспекції призначаються на посади та звільняються з них розпорядженням міського голови за поданням начальника Інспекції, погодженого з профільним заступником міського голови (за винятком первинного прийняття та звільнення).

4.6. Службові обов’язки посадових осіб Інспекції визначаються їх посадовими інструкціями, що розробляються начальником Інспекції, погоджуються профільним заступником міського голови та затверджуються міським головою.

4.7. На посаду начальника відділу призначається особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну або економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст, вільно володіє державною мовою, та має стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше як 3 роки або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 2 років. Не може бути призначена на посаду начальника відділу особа, до якої існують обмеження, передбачені Законом України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

4.8 Інспектором праці є: громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, вільно володіє державною мовою, має стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 2 років.

Інспектором праці є посадова особа Інспекції, посадовими обов’язками якої передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі — контрольні повноваження).

Контрольні повноваження інспектора праці підтверджується службовим посвідченням встановленої Мінсоцполітики форми, що видається Держпраці.

Держпраці веде реєстр посвідчень інспекторів праці.

Підставою для видачі посвідчення інспектора праці посадовій особі виконавчого органу ради є лист міського голови, до якого додається заповнена картка обліку даних інспектора праці відповідно до форми, затвердженої Мінсоцполітики.

Посвідчення, щодо якого відсутня інформація в реєстрі посвідчень інспекторів праці, вважається недійсним.

Про втрату посвідчення невідкладно повідомляється керівнику Інспекції, голові міської ради та Держпраці.

У разі прийняття рішення про скасування посвідчення та у разі, коли посвідчення зіпсоване чи втрачене, інформація про нього з реєстру посвідчень інспекторів праці виключається.

4.13. Начальник Інспекції: 

- очолює Інспекцію, здійснює керівництво його діяльністю, розподіляє обов'язки між працівниками та визначає ступінь їх відповідальності;

- визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Інспекції;

- представляє за дорученням міського голови Інспекцію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Інспекції з питання дотримання законодавства про працю

- організовує та контролює виконання у Інспекції Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту, доручень Міністра юстиції України, розпоряджень міського голови, рішень ради та її виконавчого комітету;

- подає пропозиції міському голові щодо структури, штатного розпису Інспекції, заохочення, підвищення рангів, накладення дисциплінарних стягнень на працівників Інспекції та щодо призначення на посади працівників Інспекції;

- розробляє положення про Інспекцію, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження  в установленому порядку; 

- звітується про проведену роботу Інспекції в порядку, визначеному законодавством України;

- виконує функції інспектора праці;

- проводить оперативні наради з питань, що пов'язані з діяльністю Інспекції;

- організовує розгляд та виконання документів, які надходять до Інспекції;

- діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються міським головою.

4.14. Інспекційні відвідування проводяться:

1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4—7 цього пункту;

4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;

5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;

6) за інформацією:

Відділу статистики у Коростишівському районі про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;

Територіальних органів ДФС про:

- невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

- факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень;

- факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом;

- роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника;

Управління пенсійного фонду України у Коростишівському районі про:

- роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;

- роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;

- роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;

- працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;

- роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України та Закону України “Про відпустки”);

- роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;

- роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;

- роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

7) за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

Звернення фізичних осіб, стосовно яких порушено правила оформлення трудових відносин, працівників і роботодавців може бути подане через уповноваженого представника.

Рішення про доцільність проведення відповідних заходів з підстав, визначених підпунктами 5—7 цього пункту Положення, приймає начальник інспекції.

Інспекційне відвідування або рішення інспектора праці про відвідування роботодавця, передбачене пунктом 4.38 цього Положення, підлягає повідомній реєстрації Держпраці чи її територіальним органом до початку його проведення.

4.15. Під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування інспектор праці, якщо тільки він не вважатиме, що це завдасть шкоди інспекційному відвідуванню або невиїзному інспектуванню, може одержати інформацію та/або документи, що стосуються предмета інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування, від об’єкта відвідування, державних органів, а також шляхом проведення аналізу наявної (загальнодоступної) інформації про стан додержання законодавства про працю.

Документи, отримані під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, що містять інформацію про порушення об’єктом відвідування вимог законодавства про працю, долучаються до матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

4.16. У разі потреби для участі в інспекційних відвідуваннях можуть залучатися (за згодою керівника об’єкта відвідування або іншої уповноваженої ним посадової особи) представники профспілок, їх організацій та об’єднань профспілок, члени яких працюють в об’єкта відвідування, організацій роботодавців та їх об’єднань.

4.17. Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі.

Про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.

4.18. Під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред’явити об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі своє службове посвідчення.

4.19. Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів, для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва — двох робочих днів.

4.20. Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:

1) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 4.14 цього Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

3) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

6) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-фото- та відеотехніки;

7) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

4.21. Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

4.22. Інспекторам праці забороняється:

1) виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів;

2) підміняти працівників об’єкта відвідування під час проведення розрахунків або перерахунків розмірів належних працівникам коштів, готувати висновки про відповідність або невідповідність нормативних актів об’єкта відвідування вимогам нормативно-правових актів з метою їх подальшого передання працівникам (у тому числі звільненим), іншим особам чи органам;

3) проводити інспекційні відвідування з метою отримання від об’єкта відвідування будь-яких документів або їх копій для подальшого передання іншим особам;

4) розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду, перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду;

5) розголошувати виробничі та комерційні таємниці чи виробничі процеси, з якими вони могли ознайомитися під час виконання своїх обов’язків, крім випадків, передбачених законом, у тому числі протягом трьох років після звільнення з посади;

6) розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх відома, на недоліки або порушення і повідомляти об’єкту відвідування або його представнику про те, що відвідування було проведене у зв’язку з отриманням такої скарги;

7) вилучати в об’єктів відвідування оригінали їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів і їх частин.

4.23. Під час проведення інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право:

1) перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;

2) не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:

відсутності службового посвідчення;

якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;

якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує строки, визначені пунктом 4.19 цього Положення;

3) подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта або припису;

4) вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником;

5) перед підписанням акта бути поінформованим про свої права та обов’зки;

6) вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства;

7) вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією об’єкта відвідування;

8) оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії інспектора праці;

9) отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань.

4.24. За рішенням керівника органу контролю або його заступника, погодженим з об’єктом відвідування, інспектори праці за наявності підстав, визначених підпунктами 1, 4—7 пункту 4.14 цього Положення можуть проводити невиїзні інспектування у приміщенні Інспекції на підставі документів та пояснень, наданих об’єктом відвідування.

4.25. У разі створення об’єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора праці (відмова у допуску до проведення відвідування (ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування; перешкода в реалізації інших прав, передбачених пунктом 4.20 цього Положення), відсутності об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, інших документах, що стали підставою для проведення відвідування), відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування із зазначенням відповідних причин, який за можливості підписується керівником об’єкта відвідування або іншою уповноваженою особою.

4.26. Копія акта, зазначеного у пункті 4.25 цього Порядку, надсилається органам, яким підпорядкований об’єкт відвідування (за наявності), для вжиття заходів з усунення перешкод і забезпечення присутності об’єкта відвідування за своїм місцезнаходженням.

4.27. У разі відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, об’єкту відвідування надсилається копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування та письмова вимога із зазначенням строку поновлення документів. На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування зупиняється.

4.28 За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю — припис про їх усунення.

4.29. Акт складається в останній день інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, що його проводив, та керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником.

Один примірник акта залишається в об’єкта відвідування.

4.30. Якщо об’єкт відвідування не погоджується з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.

Зауваження можуть бути подані об’єктом відвідування не пізніше трьох робочих днів з дати підписання акта. Письмова вмотивована відповідь на зауваження надається інспектором праці не пізніше ніж через три робочих дні з дати їх надходження.

4.31. Матеріали, зафіксовані засобами аудіо-фото- та відеотехніки в ході інспекційних відвідувань, долучаються до акта у паперовому або електронному вигляді на дисках для лазерних систем зчитування, на яких проставляється номер акта. Про долучення таких матеріалів робиться відмітка в акті.

4.32. Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

4.33. Припис вноситься об’єкту відвідування не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання акта (відмови від підписання), а в разі наявності зауважень — наступного дня після їх розгляду.

У приписі зазначається строк для усунення виявлених порушень. У разі встановлення строку виконання припису більше ніж три місяці у приписі визначається графік та заплановані заходи усунення виявлених порушень з відповідним інформуванням інспектора праці згідно з визначеною у приписі періодичністю.

Припис складається у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, який проводив інспекційне відвідування або невиїзне інспектування, та керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником.

Один примірник припису залишається в об’єкта відвідування.

4.34. Стан виконання припису перевіряється після закінчення зазначеного у ньому строку усунення недоліків, якщо об’єкт відвідування не надав відповідь або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження факту усунення виявлених порушень.

4.35. У разі відмови керівника чи уповноваженого представника об’єкта відвідування від підписання або за неможливості особистого вручення акта і припису акт та припис складаються у трьох примірниках.

Два примірники акта і припису не пізніше ніж протягом наступного робочого дня надсилаються об’єкту відвідування рекомендованим листом з описом документів у ньому та з повідомленням про вручення. На примірнику акта та припису, що залишаються в інспектора праці, зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів інспекційного відвідування та невиїзного інспектування.

Об’єкт відвідування зобов’язаний повернути інспектору праці підписаний примірник акта та припису не пізніше ніж через три робочих дні з дати його отримання.

У разі ненадходження в установлений строк підписаного примірника акта та припису складається акт про відмову від підпису у двох примірниках, один з яких надсилається об’єкту відвідування рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

4.36. У разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об’єкта відвідування (у разі їх надходження) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис та/або вживає заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності.

У разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживаються.

Заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до Інспекції.

У разі незгоди з рішенням начальника Інспекції таке рішення може бути оскаржене до керівника або заступника керівника Держпраці.

Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги.

Скарга розглядається у 30-денний строк з дати її надходження, якщо інше не встановлено законом.

За результатами розгляду скарг вимоги, приписи можуть бути скасовані повністю або в окремій частині.

4.37 За письмовою заявою роботодавця інспектор праці може проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування.

За результатами проведеного аналізу складається довідка.

4.38 Інспектор праці самостійно приймає рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин.

 

 

5.  Відповідальність Інспекції

 

5.1. Працівники Інспекції несуть персональну відповідальність за неналежне виконання покладених на них та Інспекцію даним положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Інспекції розподіляються начальником між працівниками Інспекції та закріплюються у посадових інструкціях.  

5.2. Начальник та працівники Інспекції за порушення законодавства несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.3. Дії або бездіяльність начальника та працівників Інспекції можуть бути оскаржені до суду.

5.4. Покладання на начальника та працівників Інспекції обов’язків, що не належать до їх компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері додержання законодавства про працю не допускається.

5.5. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність Інспекції, пов’язану з проведенням діяльності щодо додержання законодавства про працю забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

6.   Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

6. Інспекція взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,  державними підприємствами, установами, організаціями, зі структурними підрозділами Коростишівської міської ради на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед Інспекцією, а також з підприємствами, установами, організаціями інших форм власності на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.   

7. Заключні положення

7.1. Припинення діяльності Інспекції здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.